'Nederlanders', 'buitenlanders', 'allochtonen'. De cijfers (2024)

Home » Blog » Feiten » 'Nederlanders', 'buitenlanders', 'allochtonen'. De cijfers

In feiten doorEwoudButter op25-02-2023|18:45

'Migranten', 'buitenlanders', 'gastarbeiders', 'allochtonen', 'Nieuwe Nederlanders', 'Nederlanders met een migratieachtergrond', 'biculturele Nederlanders'. Er zijn de afgelopen decennia steeds andere labels gebruikt voor die 'andere' Nederlanders waarvan niet alle opa's en oma's in Nederland zijn geboren. Wat wordt er mee bedoeld? Om hoeveel mensen gaat het? Welk percentage van de inwoners van Nederland heeft een Nederlands paspoort? En welke herkomstgroep is het grootste? Is 1 op de 25 of 1 op de 50 Nederlanders van Turkse afkomst? En dan? Wat hebben we aan die informatie?
Hieronder de cijfers op een rij.
De eerste versie van dit artikel verscheen in 2014. De laatste update is van februari 2023.

Ruim een kwart van de Nederlanders (28%) is het eens met de stelling dat Nederland een prettiger land zou zijn met minder immigranten; 44% is het hier juist mee oneens. Dat blijkt uit het onderzoek Burgerperspectieven Bericht 2 – 2022 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Volgens het rapport De Sociale Staat van Nederland (2019) van het SCP vindt ongeveer een derdevan de Nederlandse bevolkingdat het aantal inwoners van buitenlandse afkomst te hoog is.Volgens eenpeiling van Ipsos ligt dat hoger.

Maar, wat wordt met 'buitenlanders' bedoeld? En hoeveel zijn het er dan? In dit artikel maak ik gebruik van de cijfers van het CBS. Het gaat in de meeste gevallen om cijfers over 2022. Op 1 januari 2022woonden er bijna 17,6miljoen mensenin Nederland woonden. Dat waren er115.000 meer dan een jaar daarvoor. Iets meer dan de helft van alle Nederlandse inwoners (50,3%) is vrouw.

Definitieve cijfers van 1 januari 2023 zijn er nog niet. Wel liet het CBS aan het begin van dit jaar weten datde Nederlandse bevolking in 2022 naar verwachting met bijna 227 duizend inwoners is gegroeidtot ruim 17,8 miljoen. In vergelijking met 2021 was vooral het aantal immigrantenhoger dan een jaar eerder. Ruim een kwart van de immigranten was in 2022afkomstig uit de Oekraïne die na de Russische inval naar Nederland vluchtten. Op 1 december 2022 stonden er volgens het CBS89000 Oekrainers ingeschreven bij Nederlandse gemeenten.Wanneer de cijfers per 1 januari 2023 definitief zijn, zullen ze in dit artikel worden verwerkt.

Voor het leesgemak zijn de getallen in de meeste gevallen afgerond.

'Nederlander' of 'buitenlander'?

Een Nederlander is een persoonmet de Nederlandse nationaliteit. Buitenlanders zijn dan de mensen die wel in Nederland wonen, maar niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken

'Nederlanders', 'buitenlanders', 'allochtonen'. De cijfers (1)

Op 1 januari 2022beschiktenvolgens het CBS 16,3miljoen Nederlandersvan de inwoners in Nederland over de Nederlandse nationaliteit. Dat is een kleine 93% van alle Nederlanders.

Er woonden aan het begin van 2022iets meer dan 1,2miljoen buitenlanders, inwoners zonder de Nederlandse nationaliteit, in Nederland. Dat was ongeveer 7% van de bevolking.

De twintig meest voorkomende nationaliteiten in Nederland

Bijna tweederdevan de inwoners (823.000; 65,5%) met een niet Nederlandse nationaliteit kwam op 1 januari 2022uit een ander Europees land.Het gingdan vooral om Polen (176.000; 14% van het aantal inwoners met een niet-Nederlandse nationaliteit), op ruime afstand gevolgd door Duitsers (83.000; 6,6%), Turken (80.000; 6,3%),Italianen (49.000; 3,9%), Bulgaren (48.000; 3,8%),Britten (47.000; 3,7%), Spanjaarden (42.000, 3,3%) en Roemenen (41.000; 3,1%). Op 1 januari 2022 was er nog geen sprake van Oekraiense vluchtelingen in Nederland. Die kwamen in deloop van 2022.

Na Europa kwamende meeste inwoners met een niet-Nederlandse nationaliteit uit Azië230.000 (18,3% van het aantal inwoners met een niet-Nederlandse nationaliteit). De meeste van hen kwamen uit Syrië (57000; 4,5% vanhet aantal inwoners met een niet-Nederlandse nationaliteit), gevolgd door Indiers (42.000; 3,3%),Chinezen (41.000; 3,3%) en Indonesiërs (13000; 1,1%).

Afrika vormdehet derde werelddeel waaruit inwoners met een niet-Nederlandse nationaliteit kwamen. Het gingin totaal om 103.000 inwoners (8,2%van het aantal inwoners met een niet-Nederlandse nationaliteit) waarvan de meeste uit Marokko (33.000; 2,6%) en Eritrea (25.000; 2%) kwamen.

Uit Noord- en Zuid Amerika kwamen op 1 januari 2022 63.000 inwoners met een niet-Nederlandse nationaliteit. Dat was 5,1%van het aantal inwoners met een niet-Nederlandse nationaliteit. De meeste van hen hadden een Amerikaans paspoort (22.000, 1,8%), gevolgd door Brazilianen (12.000; 1%) en Surinamers (7.000; 0,5%).

Uit Oceanië ten slotte kwam een kleine 5000 inwoners, 0,4% vanhet aantal inwoners met een niet-Nederlandse nationaliteit.

Hieronder de 20 meest voorkomende nationaliteiten in Nederland op 1 januari 2022volgens het CBS.

'Nederlanders', 'buitenlanders', 'allochtonen'. De cijfers (2)

Dubbele nationaliteit

Ja, maar er zijn toch ook Nederlanders met een dubbele nationaliteit? Ja, dat klopt.

Op 1 januari 2014 (daarna werd het niet meer geregistreerd) hadden van de 16,9 miljoen Nederlanders 1,3 miljoen inwoners ook nog een andere nationaliteit dan de Nederlandse. Dat was toen 7,8% van de Nederlandse bevolking. Het ging zowel om Nederlanders die vanaf hun geboorte Nederlander zijn en geemigreerd zijn naar het buitenland,als om Nederlanders die op latere leeftijd tot Nederlander genaturaliseerd zijn.
De Nederlandse overheid wil sinds een paar jaar het hebben van een dubbele nationaliteit ontmoedigen. Nieuwkomers verliezen in principe automatisch hun oorspronkelijke nationaliteit als ze de Nederlandse krijgen, maar er zijn veel uitzonderingen.

Zo is het bij diverse landen niet mogelijk afstand te doen van de oude nationaliteit. Voor de Nederlandse koningin Maxima geldt bijvoorbeeld dat ze geen afstand kan doen van haar Argentijnse nationaliteit. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Marokkaanse Nederlanders. Op de website van de IND kunt u per land zien of bij verkrijging van de Nederlandse nationaliteit de oorspronkelijke nationaliteit behouden blijft of niet.

De grootste groepen inwoners van Nederlandmet een dubbele nationaliteit waren in 2014 van Marokkaanse (321.000) en Turkse (312.000) herkomst. Dat betekende dat destijds 83% van de Marokkaanse Nederlanders (totaal 386.000) en 79% van de Turkse Nederlanders (totaal 397.000) over een dubbele nationaliteit beschikte.

Een groot deel van de mensen met een dubbele nationaliteit (629.000) had in 2014 behalve de Nederlandse nationaliteit een andere Europese nationaliteit. Het ging om Duitsers (61.000), Britten (45.000), Belgen (34.000), Italianen (25.000), Polen (20.000), Fransen (19.000), Bosniërs (16.000 ), Spanjaarden (15.000). Andere grote groepen met een dubbele nationaliteit waren Iraniërs (19.000), Surinamers (17.000), Egyptenaren (15.000) en Amerikanen (15.000)

Geboren in Nederland of buitenland

'Nederlanders', 'buitenlanders', 'allochtonen'. De cijfers (3)

Een andere methode om een onderscheid te maken tussen 'Nederlanders' en 'buitenlanders' is het geboorteland. Heel simpel: ben je in Nederland geboren, dan ben je een Nederlander, ben je in het buitenland geboren, dan ben je een migrant of buitenlander.

Volgens deze definitie warenop 1 januari 202215,04 miljoen inwoners in Nederland geboren en 2,55miljoen niet. Volgens deze omschrijving is 85,5% van de inwoners van Nederland 'Nederlander'. Van de personen die niet in Nederland waren geboren, is ruim 1,1 miljoen in een ander Europees land geboren. Verder bestaat deze groep uit 614.000 Aziaten, 436.000 Amerikanen en 383.000 Afrikanen.

'Echte Nederlanders'?

Ja maar, kan dan worden geroepen, 'echte Nederlanders' zijn de inwoners waarvan ook de voorouders altijd al in Nederland woonden.

Volgens deze definitie bestaat waarschijnlijk slechts 2% van de Nederlandse bevolking uit 'echte Nederlanders'. Dat zijn ongeveer 348.000 mensen. De overige 98% van de Nederlanders heeft één en meestal meer buitenlandse voorouders. Migratiedeskundige Leo Lucassen verklaarde bij de lancering van de site vijf eeuwen migratie:

,,Bij migratie denken mensen al snel aan de periode na de oorlog, toen Molukkers, Indische repatrianten, Turken, Marokkanen en zo verder naar Nederland kwamen. Dat de migratie in vroeger eeuwen minstens zo omvangrijk was, zoals in de Gouden Eeuw, lijkt uit het bewustzijn weggezakt. Toch hoeven de meeste Nederlanders niet ver in hun stamboom terug te gaan of ze stuiten op buitenlandse voorouders. Het begrip ‘autochtoon’ is dus zeer misleidend. Het beeld van een stabiele Nederlandse bevolking die pas in de afgelopen halve eeuw ingrijpend door immigratie is veranderd, getuigt van een gebrekkig historisch inzicht. Het is hard aan correctie toe.’’

Van 'allochtonen' en 'Nederlanders met migratieachtergrond'

Het begrip 'autochtoon' waar Lucassen naar verwees, werd in Nederland tot voor kort gebruikt om een onderscheid te maken met 'allochtonen'. De term 'allochtonen' werd in beleid en onderzoek gebruikt om aan te geven dat minimaal éénvan de ouders in het buitenland was geboren.

Tegen het gebruik vanhet woord allochtonenwerdde laatste jarensteeds vaker bezwaar gemaakt. Het woord werd als stigmatiserend ervaren. Het begrip sluit ook uit, zeker wanneer de tegenpool, 'autochtoon' als synoniem voor 'Nederlander' wordt gebruikt. Allochtonen zijn dan opeens geen 'Nederlander' meer, ook al hebben ze wel de Nederlandse nationaliteit en/of zijn ze hier geboren.

Na 'allochtonen' werdvaker gesproken over "Nederlanders met een migratieachtergrond". In plaats van 'autochtonen' spreekt het CBS ook over 'personen met een Nederlandse achtergrond'. Hierover hieronder meer.

Het CBS definieerdeeen 'persoon met een Nederlandse achtergrond' (autochtoon)als iemand "van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar men zelf is geboren".

Een Nederlander met een migratieachtergrondis dan een persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Bepalend is bij deze definities dus het geboorteland van je ouders. Dat kan verwarrend zijn: iemand die in Nederland is geboren, maar één ouder heeft die in het buitenland is geboren, heeft een 'migratieachtergrond'. Tegelijkertijd heeftiemand die in het buitenland is geboren,maar waarvan beideouders in Nederland zijn geboren, geen migratieachtergrond heeft.Bij adoptiekinderen worden niet de geboortelanden vande biologische ouders maar die van de adoptieoudersgebruiktom de herkomstgroep te bepalen.(Zie deze pdf, pagina 39).

Op 1 januari 2023 woonden volgens het CBS 4,7 miljoenpersonen met een migratieachtergrond in Nederland. Dat was 26,4procent van de Nederlandse bevolking. Zij hebbenten minste één ouder die in het buitenland is geboren. Driekwart van de Nederlanders (73,6%)heeft volgens deze definitie geen migratieachtergrond.

Eerste en tweede generatie Nederlanders met een migratieachtergrond

Het CBS maakteeen onderscheid tussen eerste en tweede generatie Nederlanders met een migratieachtergrond.

Een eerste generatie Nederlander met migratieachtergrondis iemand die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Een tweede generatiemet migratieachtergrond is iemand die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Van de 4,4miljoen Nederlanders (cijfers 1 januari 2022) met een migratieachtergrond behoren 2,4miljoen tot de eerste generatie en zijn er 2miljoen in Nederland geboren; zij behoren tot de tweede generatie. Bij een aantal groepen (Indonesie, Duitsland, België,Marokko, Turkije, Suriname) is de tweede generatie groter dan de eerste generatie.

Personen die alleen een opa of oma met een migratieachtergrond hebben, werden als Nederlanders zonder migratieachtergrond beschouwd.

Nederlanders met een 'westerse' en 'niet-westerse' migratieachtergrond: het verschil tussen Beatrix en Maxima

Wanneer er in de pers of door politici over 'allochtonen' of 'Nederlanders met een migratieachtergrond' wordt gesproken, gaat het meestal niet om de grote groepen Duitsers, Belgen of Polen in Nederland, maar over mensen die niet uit Europa,de Verenigde Staten en Autralie/Nieuw-Zeeland komen. Het gaat dan doorgaans over mensen met een kleur.

Het CBS maakt een onderscheid tussen 'westerse'en 'niet-westerse' Nederlanders met migratieachtergrond. Het is een onderscheid dat steeds vaker ter discussie wordt gesteld.

Een Nederlander met een niet-westerse migratieachtergrondis iemand van wie ten minste één ouder is geboren in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije. Tot deze groep behoort koningin Maxima (eerste generatie niet-westerse migratieachtergrond), maar ook Amalia, de Nederlandse kroonprinses en toekomstige koningin is een (tweede generatie) Nederlander met een niet-westerse migratieachtergrond. Ook Jesse Klaver of Pierre van Hooijdonk die Marokkaanse vaders hebben, zijn Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond.

Een Nederlander met een westerse migratieachtergrond isiemand van wie ten minster één ouder is geboren in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië, of Indonesië of Japan.
De voormalige koningin Beatrix, maar ook haar zoon Willem-Alexander zijn volgens deze definitie dus (tweede generatie) Nederlanders met een westerse migratieachtergrond. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Geert Wilders, wiens moeder in Indonesië werd geboren.

Van de totale Nederlandse bevolking had op 1 januari 202311,6procent eenwesterse migratieachtergronden14,8 procent eenniet-westerse migratieachtergrond.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid adviseerde in 2016het onderscheid tussen 'westerse' en 'niet-westerse' migratieachtergrond los te laten. De WRR schreef onder andere:

Een probleem met de tweedeling ‘westers en niet-westers’ is dat deze kanworden opgevat als een culturele rangschikking in plaats van als neutrale nevenschikking.Het cbs heeft deze indeling bedacht om de allochtonen verder in tedelen. Dit onderscheid lijkt geografisch van aard, maar is in feite een cultureelonderscheid dat koloniale associaties oproept. De tweedeling is bedoeld om cultureleverschillen te reflecteren die relevant zijn voor beleid, maar is een classificatienaar etniciteit met een discriminerend effect (Hirsch Ballin 2014: 22).Tot de westerse herkomstlanden rekent het cbs vooral de landen met eenoverwegend West-Europese bevolking of cultuur. Hiertoe behoren de landen vanEuropa en Noord-Amerika, maar ook voormalige koloniën met een overwegenduit West-Europa afkomstige bevolking, zoals Australië en Nieuw-Zeeland.Voormalige koloniën die geen overwegend West-Europese bevolking of cultuurkennen, zoals de landen in Latijns-Amerika, Afrika en de meeste landen in Azië,gelden als ‘niet-westers’, ook als zij ten westen van Nederland liggen. Dat geldt bijvoorbeeldook voor de immigranten uit ‘De West’, uit Suriname en de voormaligeNederlandse Antillen, waarvan het overgrote deel zelfs de Nederlandse nationaliteitheeft. Immigranten uit ‘De Oost’, het voormalige Nederlands-Indië, die overwegendeen Europese achtergrond hadden, worden door het cbs echter wel als‘westers’ geclassificeerd. Niet de geografische ligging van het herkomstland, maarde overwegend ‘blanke’ kenmerken van de migranten geeft uiteindelijk de doorslag(Van der Haar en Yanow 2011: 170, De Jong 2010).

In plaats van de tweedeling westers versus niet-westerse migranten introduceerde de WRR in De nieuwe verscheidenheid(pdf)een nieuwe maat van diversiteit die uitgaat van een geo-linguïstische indeling in18 groepen van herkomstlanden.

Nieuwe indeling

Sinds2022 is het CBS daarom over aan het stappen op een andere manier van formuleren en wordt afscheid genomen vanomschrijvingen als ‘bevolking met een westerse of niet-westerse migratieachtergrond’ en van 'eerste' en 'tweede generatie'. Het CBS schrijft:

Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, en minder bepalend waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. (..)De nieuwe herkomstindeling bestaat uit twee onderdelen: Geboren in Nederland, en herkomstland.(..)
1.De indeling Geboren in Nederland kijkt eerst of een inwoner zelf in Nederland of het buitenland geboren is, en vervolgens waar de ouders geboren zijn. In het buitenland geboren inwoners noemt het CBS voortaan migranten. In Nederland geboren inwoners met een of twee in het buitenland geboren ouders worden kinderen van migrant(en) genoemd.
De indeling naar geboorteland van een persoon en van de ouders vervangt de begrippen eerste en tweede generatie. (..)
2: Herkomstland
Voor herkomstland is een nieuwe hoofdindeling gemaakt op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze vervangt de indeling naar westerse of niet-westerse migratieachtergrond. Klassieke migratielanden, waar Nederland een bijzondere migratiegeschiedenis mee deelt en waar relatief veel inwoners en/of hun ouders geboren zijn, worden in de indeling apart onderscheiden.

Lees hier meer.

Nederlanders met een migratieachtergrond komen vooral uit Europa

Uit onderstaande grafiek wordt duidelijk dat het aantal Nederlanders met een migratieachtergrond sinds 1996 gestaag is toegenomen. Verreweg de grootste groep wordt gevormd door Nederlanders waarvan ten minste één van de ouders in Europa is geboren. Op ruime afstand volgen Nederlanders met een Aziatische achtergrond, Nederlanders met een Amerikaanse en Nederlanders met een Afrikaanse achtergrond.

'Nederlanders', 'buitenlanders', 'allochtonen'. De cijfers (4)

Migratiemotieven

In dit artikel heb ik (nog) geen aandacht besteed aan de redenen waarom immigranten naar Nederland komen. Bekend uit cijfers van het CBS is dat het merendeel naar Nederland komt om hier te werken, te studeren of om samen te leven met een geliefde.
Op Oneworld wordt op grond van cijfers van het CBS becijferd datongeveer 10 procent van immigrantenin de periode 2011-2020 naar Nederland kwam vanwege asiel.

Wat zijn de grootste groepen 'Nederlanders' naarmigratieachtergrond? Een top 25


Op 1 januari 2022 waren de vier grootste groepen Nederlanders (met een migratieachtergrond) dezelfde als de jaren hiervoor. De grootste bevolkingsgroep zijn Nederlanders zonder migratieachtergrond. Zij vormen74,8% van de bevolking.
De grootste groep Nederlanders met een migratieachtergrond wordt nog steeds gevormd door personen (met een ouder) van Turkse herkomst. Zij vormen 2,4% van de bevolking.Gevolgd door mensen met roots in Marokko (2,4%), Suriname (2,0%),Indonesie (2,0%) en Duitsland (1,9%). Ruim daarachter komen Nederlanders met rootsin Polen (1,3%). Alle andere groepen vormen minder dan 1% van de bevolking.

Bekijk hieronder de top 25 en ga op zoek naar uw favoriete land van herkomst.

'Nederlanders', 'buitenlanders', 'allochtonen'. De cijfers (5)

En dan?

Dit artikel heb ik in 2014 voor het eerst geschreven. Daarna volgde jaarlijks een update. Dit gebeurde voor het laatst op 25februari 2023. Dit stuk voorziet kennelijk in een behoefte, want het wordt vaak gelezen. Tochdoe ik het met steeds meer ongemak. Want wat is de waarde van dit soort cijfers? Het kan nuttig zijn voor het doen van onderzoek, bijvoorbeeld om te kijken in hoeverre bepaalde groepen worden gerepresenteerd of juist gedicsrimineerd. Tegelijkertijd worden individuen, geregeld tegen hun zin, op deze manier gelabeld enblijkt het gegeven waar iemand is geboren, of waar één van haar/zijn ouders zijn geboren maar in beperkte mate een verklarende factor te zijn voor zijn of haar maatschappelijke positie. Lees ook:

  • Mag ik zelf bepalen wie ik ben?
  • Weet eer u etnisch meet
  • Wel of geen aandacht voor etniciteit?

Correcties, vragen of aanvullingen? Mail naar info@republiekallochtonie.nl

Zie ook:

Samenstelling van de Amsterdamse bevolking

  • Meer factsheets hier
  • Meer onderzoek hier
  • Factchecks hier
  • Ook vindt u vergelijkbare artikelen onder tags immigratie en islamisering

Foto: flickr


Doneren

Heeft u wat aan dit artikel gehad? Het werk op Republiek Allochtoniëwordt gefinancierd op basis van donaties van lezers. Daarmee blijft het mogelijk dit werk onafhankelijk te blijven doen. Doneer om ons werk te ondersteunen.

Je kunt donerenvia deze link:https://bunq.me/republiekallochtonie

Meer over allochtonen, allochtoon, buitenlanders, cijfers, etnische registratie, ewoud butter, factsheet, feiten, migratieachtergrond.

Reacties

R Wieringa - 23/09/2019 07:58

Maar u vergist zich met moeder van Wilders..

Geboorteland is voormalig nederlands indie .

Indische nederlanders behoren eerst tot de bevolking west europeanen rond Voc periode. .
Vaak katoliek ,cristelijk of geen geloof.

Door hun vader erkende Indo-Europeanen waren vanaf het begin van de VOC-periode juridisch Europeaan en kregen vanaf 1838 ook de Nederlandse nationaliteit.

Dus nederlabder dus nooit ander paspoort gehad

Indische nederlanders zijn nederlanders die boodgedwongen naar nederland vertrokken.

Mijn voorouders van mijn vader (1918 ex kniller krujgsgevangene birma en f*ckuoka kolenmijn ) als mijn moeder (1928) zijn alle mannen dus alle opa's volbloed nederlanders de friezen geboren en getogen )en alle oma's Indo's (indische nederlanders gemengd bloedigen nederlands van friese afkomst met joods frans bloed en inlands bloed voormalig ned indie en diens vaders volbloed nederderlanders ! .

Ja ben indo maar geen indonesier want dat is niet zo de verwarring dat jeugd en nieuwe nederlanders en zelfs nederlanders dit denken wij vreemdelingen zijn...

De afkorting indo is niet afkorting van inwoners uit indonesie ...dat zijn indonesiers .
Maar indo's zijn ook geen nieuwe indiers die komen uit brits indie nu india ... dus verwarring is groot ..

Gerretsen - 22/12/2018 18:44

Denk als meeste Nederlanders hun herkomst nagaan ( vooral de populisten ) dat ze gedeeltelijk van Duitse en of Franse afkomst zijn . allemaal reizigers die werk en een oppertune naar Nederland af reisden , Franse hugenoten die in Duitsland waren neer gestreken en evenzo mogelijkheden zagen in Nederland. Heeft ons door de eeuwen gevormd al deze inmengingen in positieve zin .

B de Steur - 27/05/2018 20:33

Erg informatief ik heb het met veel plezier gelezen het is jammer dat er in de hedendaagse politiek zoveel populisten zijn die maar “wat” roepen over Nederlanders met een migratie achtergrond om er politiek stemmen mee te winnen,meestal zijn de beweringen over hoe vol Nederland wel niet zou zijn niet gebaseerd op feiten maar op onderbuik gevoelens bij veel burgers dus vandaar dat ik het een verademing vind om een stuk te lezen die gebaseerd zijn op realistische cijfers.

Wieringa - 15/04/2018 11:17

De moeder van Wilders is een Indo en dat is iemand uit voormalig nederlands Indië met Nederlandse nationaliteit en nazaat van familie Meijer...

En niet de republiek Indonesië dat zijn Indonesiërs.
Men nu denkt een Indo afkorting is van de hedendaagse bevolking de Indonesiërs.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Indische_Nederlanders

Cataline - 03/04/2018 16:56

Hoewel in niet het politieke straatjes pas van deze site, ik ben een liberaal, verwijs ik toch vaak naar jullie. Ik vind het alleen wel jammer dat u in dit lijstje de ethische Nederlanders tracht te marginaliseren.

U stelt dat maar 2% van onze bevolking uit 'echte Nederlanders' bestaat. In werkelijkheid zijn dit er 13 miljoen. Het argument dat de meeste etnische Nederlanders ooit een buitenlandse voorouder hadden en daarom eigenlijk geen echte Nederlanders zijn verraad uw bias.

Ik bedoel hoe ver wil je terug gaan bestaan er dan überhaupt wel echt Nederlanders en geld dit ook niet voor al die andere etniciteiten die in dit artikel genoemd worden? Zijn deze Turken wel echte Turken? Ik bedoel het is zeer waarschijnlijk dat ze Griekse en Armeense voorouders hadden. En waren die Griekse voorouders wel echte Grieken? De kans is groot dat die weer voorouders hadden die Dacisch waren. Een invite regess.

Ik vind dit zeer jammer want dit maakt uw artikel waardeloos en onbetrouwbaar. Het is dus niet te gebruiken om (echt) recht-extremisme te bestrijden.

Hans Vogel - 02/01/2018 19:42

Statistiek is nooit betrouwbaarder dan de definities die vantevoren worden vastgesteld. Máxima een "niet-Westerse allochthone?" Dat is je reinste flauwekul. Argentinië mag dan wel in "Latijns-Amerika" liggen, maar het is een door en door westers land. Minstens 90% van de bevolking heeft Europese voorouders. Als Indonesië niet geldt als "niet-Westers," waarom Argentinië dan wel? Glibberig terrein, want een meerderheid van de Uruguayers, Chilenen, Zuid-Brazilianen, alsmede een groot percentage Costaricanen, Cubanen, Venezolanen etc. is ook "Westers." Dat begrip "Westers" is trouwens twijfelachtig en au fond bijna racistisch. Eigenlijk betekent het, of zou het moeten betekenen: van Europese afstamming of tot de Europese (Christelijke) cultuur behorende. Dat sluit dan weer de VS uit, en grote delen van Latijns-Amerika, behalve dan Argentinië, Uruguay en Chili, alsmede Zuid-Brazilië, die in feite gewoon Europees zijn. Ach ja, het CBS, dat zijn ook maar simpele zielen.

Andre Jansen - 08/09/2017 13:32

Dank voor deze heldere samenvatting, eindelijk iemand die de feiten en de cijfers bijeen weet te verzamelen. Nodig voor een maatschappij in transitie, ik hoop mede dankzij dit prima stuk ten goede. Ik heb uw blog gedeeld op mijn facebook, en ben lid van uw facebook groep. Hulde!

J.R. van Uhm - 04/02/2017 11:47

De derde en vierde generatie Indische-Nederlanders/Indo-Europeanen worden niet tot de allochtonen gerekend terwijl een groot deel van de eerste generatie is overleden.

Hierdoor valt het aantal Indische-Nederlanders/Indo-Europeanen in onderzoeken laag uit terwijl er in werkelijk meer zijn.

De hoogste schatting is dat er in 2010 anderhalf tot twee miljoen mensen met Indisch bloed in Nederland woonden.
(dr Peter Post, NIOD, Algemeen Dagblad 2010)

Aan de ene kant is het begrijpelijk dat men na een aantal generaties niet meer tot de allochtonen wordt gerekend, aan de andere kloppen de cijfers niet.
Dit kan problemen opleveren bij bijvoorbeeld onderzoeken naar erfelijke ziektes.

Recent was er een Indische Leukemie patiënt die een Indische stamceldonor zocht. Doordat er Indische Facebook groepen, websites en organisaties bestaan kon dit naar andere Indischen worden gecommuniceerd.

Als Indischen elkaar niet opzochten en qua communicatie afhankelijk waren geweest van de overheid en CBS dan zou deze leukemie patiënt veel minder kans hebben gehad.

Hoewel het discriminerend klinkt is het in sommige gevallen goed dat men het aantal van een groep met een bepaalde genetische achtergrond bijhoudt en onderzoekt, generaties lang.

Floris Wester - 03/12/2016 20:55

Dus het aantal ''autochtone'' Nederlanders is (licht) afgenomen volgens de statistiek? Niet dat dat wat uitmaakt, maar toch een opvallend gegeven. Wel goede zaak dat die termen worden afgeschaft, het vergroot de tegenstellingen toch alleen maar en heeft een uitsluitend karakter.

Zika - 04/09/2016 00:58

Goh, dus bovenop op de 'slechts' 4,5% die geen Nederlands paspoort heeft, komt ook nog 7,8% die de dubbele nationaliteit heeft. Da's best veel eigenlijk...

Remko - 01/09/2016 12:26

Geboren in Indonesië wordt gezien als allochtoon, geboren in Nederlands Indie of toenmalig Papoea Nieuw Genua als autochtoon. Dit vraagt om correctie in dit artikel.
Daarnaast is het goed de statenlozen te bespreken waaronder waarschijnlijk vooral de Molukkers die rond 1950 naar Nederland zijn gebracht. Zij kregen wel een NL paspoort in 1979, maar NIET de NL nationaliteit. Op hun verzoek overigens en een reden binnen de Molukse gemeenschap om statenloosheid te behouden door alleen onderling te huwen en de kinderen te verwekken. Dit ter behoud van de aanspraak op onafhankelijkheid en nationaliteit van de Republiek Zuid Molukken.

Tijn - 26/11/2015 23:29

Vraag aan de auteur. Is er ook iets te zeggen over de redenen waarom mensen naar europa komen en de cijfermatige verhouding. Dit nav een gesprek dat wij hadden over 'calais'. Welk deel van die groep is gevlucht voor geweld, welk deel voor uitzichtloze armoede en welk deel is - zonder urgentie om te vertrekken - eenvoudigweg op zoek naar een nieuw of beter bestaan.

Dave Sommeling - 23/11/2015 07:24

Dubbele paspoorten zouden moeten worden afgeschaft, het merendeel van mensen met Turkse / Marokkaanse afkomst heeft een dubbel paspoort en in totaal zo een 9% van de bevolking, dat komt integratie niet ten goede. Mensen moeten naar verloop van tijd een keuze maken om Nederlander te zijn of niet, semi-permanente verblijfsvergunningen kunnen een alternatief zijn voor mensen die hier wel willen wonen en werken maar hun eigen nationaliteit boven die van Nederland stellen.

Zohra - 21/10/2015 15:47

Beste wil,
Mooie woorden van Karim. Toenadering zou ons allemaal sieren. Zelf kom ik uit Friesland,en jij?

Perkamentus - 10/10/2015 15:25

1 ding wordt 'verzwegen':

blank/niet blank...

Veronica Cramer - 17/09/2015 22:55

Nederlandse eigenschap, men vindt het belangrijk om een persoon te "plaatsen".
Of dat kwalijk is weet ik niet.
Vroeger wisten ouders precies wie er binnen de deur kwam als vrienden van de kinderen.
Ze waren katholiek 45%, protestant 45% of de rooien op sandalen en geitewollen sokken.
Die gingen op zondagochtend de paden op de lanen in.
Vroeger is nu weg. De Turken en Marokkanen die de banen namen die Nederlanders niet meer wilden doen tegen betaling en voorzieningen gingen zij opknappen. Het loon en de voorzieningen stelde hen in staat een rijk leven te leiden vergeleken bij wat ze thuis vroeger hadden en soms hielden ze er nog een leuk stuk grond met olijfbomen thuis in Marocco of Turkije aan over. Ze prefereerden hun kinderen thuis te houden vanaf geboorte. Het leren van de taal was bijzaak en het integreren nul. Nederland heeft een leerplicht waar geen reet van terecht kwam. Tolerantie viert hoogtij.
Angela Merkel heeft het beter doordacht.
Er is een groot gat in de jonge bevolking ( de belastingbetalers) die moeten voorzien in de oudedagsvoorzieningen van de Duitse ouderen.
De Syriers die daar nu binnenkomen zijn goed onderwezen en kunnen meteen aan de slag. Vuilnisophalers hebben ze al.
De sociale cohesie wordt nog steeds bepaald door de wil van een individue om te functioneren in de omgeving waarin zij/hij zich bevindt.
Of je nu een dom geboren, nooit iets bijgeleeerde autochtoon of allochtoon bent; je bent de lul.
Ik ben al oud. Vroeger waren het Vrouwen, Negers en Joden die de zogenaamde verliezers waren.
Waar is dat niet. Het ligt er aan wat het je als persoon waard is om, in je korte leven, te doen om jezelf op de kaart te zetten.
Dat vraagt aandacht en toewijding.

Richard - 02/09/2015 12:51

Prima overzicht, zeg! De termen allochtoon en autochtoon gewoon blijven gebruiken. Anders zal men al gauw weer overstappen op termen die nog veel stigmatiserender zijn.

wil - 17/04/2015 12:51

beste Karim,
het onderscheidt wordt al gemaakt tussen de allochtonen zelf. op het moment wanneer Marokkanen elkaar voor het eerst ontmoeten is het eerste wat ze vragen is wat ze zijn, een Berber of een Arabier.
turken vragen of je Koerdisch bent of turk.
waarom zou dat dan wel toegestaan worden.

Chris - 19/11/2014 23:39

Zeer interessant artikel. Iedereen mag en zal zich op een gegeven moment Nederlander moeten mogen noemen. Ik heb zelf ook buitenlands bloed maar voel mij op en top NL. Vraag me wel af hoe de verhouding van uitkeringen zich verhoudt tot de statistieken

Wilma - 16/11/2014 13:07

Dank voor weer een artikel waarin de cijfers op een rijtje worden gezet. Ik maak hier altijd dankbaar gebruik van in de lessen maatschappijleer.

Karim - 16/11/2014 12:23

Ik vind dat de termen 'Autochtoon' en 'Allochtoon' afgeschaft moeten worden. We zijn allemaal burgers van Nederland. Het afschaffen van de termen 'autochtonen' en 'allochtonen' zal de sociale cohesie versterken. We zijn allemaal burgers van Nederland en alleen samen kunnen we bouwen aan een mooie toekomst voor Nederland waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat en de onderlinge solidariteit van burgers wordt versterkt. Respect en solidariteit zou het devies moeten zijn.

'Nederlanders', 'buitenlanders', 'allochtonen'. De cijfers (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Errol Quitzon

Last Updated:

Views: 6401

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Errol Quitzon

Birthday: 1993-04-02

Address: 70604 Haley Lane, Port Weldonside, TN 99233-0942

Phone: +9665282866296

Job: Product Retail Agent

Hobby: Computer programming, Horseback riding, Hooping, Dance, Ice skating, Backpacking, Rafting

Introduction: My name is Errol Quitzon, I am a fair, cute, fancy, clean, attractive, sparkling, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.